Szkolenia

W ramach Kancelarii oferujemy szkolenia dla pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy uczestników w wybranej tematyce prawniczej oraz wyposażenie ich w praktycznych umiejętności. Szkolenia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Przygotowując szkolenie przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb przyszłych uczestników szkolenia. Wszystko po to, aby szkolenie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom osób biorących w nim udział.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

    Oferujemy szkolenia prawne o następujące tematyce.


 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
 • Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
 • Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
 • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
 • Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego

Adresatami szkolenia są przede wszystkim członkowie zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, kuratorzy sądowi, policjanci.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności przy stosowaniu procedur wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szkolenie służy zwiększeniu efektywności działań podejmowanych w związku z problemem przemocy w rodzinie, usprawnieniu systemu przepływu informacji, zwiększeniu umiejętności i kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na szkoleniu poruszane są kwestie praktyczne, które na co dzień sprawiają członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych największe problemy.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyków. Radca prawny Lidia Makarska jest konsultantem prawnym Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Posiada także bogate doświadczenie sądowe. Podczas szkoleń dzieli się najciekawszymi przypadkami ze swojej praktyki.


 • Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 r. –      w codziennej praktyce jednostek samorządu terytorialnego
 • KPA w praktyce Ośrodków Pomocy Społecznej
 • KPA w postępowaniach o zwrot środków unijnych
 • Egzekucja administracyjna
 • Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej - problemy interpretacyjne i orzecznictwo
 • Mediacje w KPA
 • Ochrona danych osobowych

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują na co dzień przepisy KPA, prowadzą postępowania administracyjne, prowadzą czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, odpowiadają za udostępnianie informacji publicznych.

 • KPA w postępowaniach o zwrot środków unijnych
 • Postępowanie dowodowe na gruncie KPA w odniesieniu do projektów europejskiego funduszu społecznego
 • Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych

Radca prawny Lidia Makarska przez kilka lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w  Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z prawem lub wytycznymi oraz w dochodzeniu zwrotu tychże środków w drodze egzekucji administracyjnej.


 • Zamówienia publiczne dla początkujących
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
 • Procedura udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Umowy o zamówienia publiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

Szkolenie kierowane jest do szerokiego kręgu osób: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykonawców, beneficjentów środków unijnych zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, osób biorących udział w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych - wszystkich pragnących zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, swobodnie stosować prawo zamówień publicznych w praktyce. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kwalifikacje umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trakcie realizacji projektu finansowanego z środków unijnych oraz poznają aspekty wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli i wydatkowania środków unijnych.


 • Prawo pracy 2017
 • Stosunek pracy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Zgodne z prawem rozstanie się z pracownikiem. Roszczenia pracowników związane z bezprawnym zwolnieniem
 • Dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących zwolnienia, mobbingu i dyskryminacji
 • Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Umowy cywilnoprawne 2017/2018 w ujęciu kompleksowy

Oferta szkolenia kierowana jest do pracowników działów kadr, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. 

Podczas szkolenia jego uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat tego jak poprawnie prowadzić dokumentację pracowniczą, poznają obowiązki oraz prawa pracownika, zapoznają się z przepisami na temat urlopów, czasu pracy, zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę. 

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa pracy, swobodnie stosować przepisy w praktyce.


 • Jak założyć własnej firmę - ABC przedsiębiorczości
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Formy zatrudnienia i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkolenia, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferowanego szkolenia zostaną zapoznani z formami prowadzenia działalności gospodarczej, procedurą rejestracji firmy, zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, kwestiami podatkowymi. Zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom postępowania wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania biznesplanu.  Omówione zostaną - krok po kroku - etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.