Przemoc w rodzinie

 

prawo rodzinne

 

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w szerokim zakresie. Pomagamy osobom doznającym przemocy – w sprawach karnych i cywilnych, zapewniamy wsparcie merytoryczne dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, prowadzimy liczne szkolenia dla instytucji realizujących procedurę Niebieskiej Karty.

 

przemoc stop

 

 

 


Mecenas Lidia Makarska ma szerokie i wieloletnie doświadczenie na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Może pochwalić się między innymi tym, że:

ikona  powołana została do zespołu ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026

ikona od 10 lat jest konsultantem prawnym w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ikona zapewnia obsługę prawną Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach

ikona od lat prowadzi szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, instytucji zaangażowanych w procedurę Niebieskiej Karty – dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, gminnych i miejskich ds. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, Policjantów

ikona jako praktyk dochodzi praw osób doznających przemocy w rodzinie przed sądami i wymiarem sprawiedliwości

 


 

 

Przemoc w rodzinie. Nowelizacja. Szkolenie

 

 

 

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PRZEMOCY   W RODZINIE?

 

 

 

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ PRZEMOC W RODZINIE?

➢ JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
➢SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
➢ NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
➢POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

JAKIE MAMY RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE?

➢ PRZEMOC FIZYCZNA – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie
w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

➢ PRZEMOC PSYCHICZNA – są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

➢ PRZEMOC SEKSUALNA – są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

➢ PRZEMOC EKONOMICZNA – uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

➢ ZANIEDBANIE – niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków  rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawianie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp. Do niedawna funkcjonowało przekonanie, że dotyczy głównie dzieci, ale coraz częściej ujawniane są przypadki dotyczące osób starych, chorych, niepełnosprawnych.

CZY JEST PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY?

Procedura Niebieskie Karty to procedura, którą obejmowana jest rodzina, w której dochodzi lub może dochodzić do przemocy w rodzinie. Wystarczającym do jej zainicjowania jest podejrzenie wystąpienia przemocy. Procedura ta rozpoczyna się od wypełnienia formularza Niebieskiej Karty, formularza A. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ NIEBIESKĄ KARTĘ?

Procedurę Niebieskiej Karty może wypełnić:

  • policjant,
  • pracownik socjalny,
  • pracownik oświaty,
  • pracownik ochrony zdrowia,
  • członek gminnej / miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.