rozwód dziecko
Rozwód to wyjątkowo stresujące i trudne doświadczenie dla wszystkich członków rodziny, ale przede wszystkim dla dzieci. W postępowaniu sądowym rozstrzygane są zarówno kwestie dotyczące małżonków, ale też małoletnich dzieci. Sąd w postępowaniu sądowym musi obligatoryjnie orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, o kontaktach oraz o obowiązku alimentacyjnym.   Władza rodzicielska Pełnię władzy rodzicielskiej mogą mieć oboje byli małżonkowie. Rodzice muszą dojść wówczas do porozumienia w sprawie opieki i wychowania. Porozumienie to analizuje sąd pod kątem dobra dziecka. Sąd może tak postanowić jeżeli uzna, że rodzice będą zgodnie współdziałali w sprawach dziecka. Rodzice mogą przedłożyć pisemne porozumienie w kwestii
Zobacz więcej
rozwód kancelaria makarska
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co powinien zawierać pozew rozwodowy? W jaki sposób go sporządzić i gdzie go złożyć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.   Orzeczenie przez sąd rozwodu nie jest proste do uzyskania i wielokrotnie rozprawy rozwodowe ciągną się latami. Rozwód to proces bardzo złożony. Sąd musi zbadać wszystkie okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Mówiąc o zupełnym i trwałym rozpadzie mamy na myśli brak pożycia duchowego, fizycznego i materialnego. Wyjątkowo jednak, mimo występujących przesłanek, sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeżeli ucierpieć może zdrowie psychiczne
Zobacz więcej
rozliczenie nakładów - podział majątku
Co do zasady przy podziale majątku wspólnego strony powinny rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie oraz rozliczyć długi jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego.   Czym są nakłady i wydatki na majątek? Są to ogólnie rzecz ujmując środki (koszty) poniesione bądź na zakup nowych składników majątku (wówczas mówimy o wydatkach) albo poniesione w celu modernizacji lub utrzymaniu w stanie dotychczasowym istniejących już składników majątkowych. W tej tematyce pojawia się również pojęcie nakładów koniecznych. Ukształtowało się powszechnie przyjmowane rozumienie nakładów (wydatków) koniecznych jako tych, których dokonanie jest niezbędne dla utrzymania rzeczy w stanie
Zobacz więcej
zachowek
Egzekwować prawo do zachowku można przez pisemną ugodę, dotyczącą zapłaty sumy pieniężnej, przez podmiot zobowiązany do zachowku na rzecz podmiotu uprawnionego lub przez pozew o zachowek złożony do sądu. Prawie w każdym przypadku ugoda jest o wiele korzystniejsza od orzeczenia sądowego.   Jakie treści powinny być zawarte w umowie o zachowek? Umowa jest jedną z form zakończenia sporów. Dotyczy to także roszczenia o zachowek. Umowa o zachowek, w której zobowiązany dobrowolnie zapłaci uprawnionemu sumę pieniężną może zostać zawarta w dowolnej formie. Zaleca się natomiast stworzenie umowy w formie pisemnej. Może się to okazać kluczowe, jeśli konieczne będzie udowodnienie zawarcia porozumienia
Zobacz więcej
podział majątku
Wiele par, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, staje w obliczu kolejnego dylematu – podziału majątku wspólnego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa. Od tego momentu obie strony mogą ubiegać się o  dokonanie podziału majątku. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku mogą skorzystać z pomocy notariusza, jeśli jednak nie mogą się porozumieć sprawę kieruje się do sądu.   Czym jest majątek wspólny? Majątek wspólny  to – w uproszczeniu – przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Warto zaznaczyć, iż w majątek wspólny nie wchodzą przedmioty majątkowe pochodzące z
Zobacz więcej
obsługa prawna firm
Ustawodawca podzielił spółki handlowe na dwie kategorie. Wyodrębnione zostały spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Jest to katalog zamknięty, a inne kategorie spółek handlowych w prawie polskim nie występują. W praktyce pod względem liczebności znacznie dominują spółki kapitałowe, jednak to spółki osobowe ze względu na swój charakter są korzystniejsze dla małych przedsiębiorców.   Czym są handlowe spółki osobowe? Spółka osobowa to jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje  zdolność prawną. Jednostki te określane są jako ułomne osoby prawne. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozwana. Ustawa przydziela
Zobacz więcej
testament jak się zabezpieczyć
Zastanawiasz się jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich? Jedynym sposobem rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci jest testament. Jak sporządzić testament? Jakie są rodzaje testamentu i jaki testament jest dla Ciebie najlepszy? Kluczowe dla ważności testamentu jest zachowanie wymogów formalnych przewidzianych dla konkretnego rodzaju testamentu. Jak więc należy sporządzić ważny testament? Oto kilka przydatnych informacji.   Zdolność testowania oraz wady oświadczenia woli Testament jest jednostronną czynnością prawną mortis causa – czyli czynnością na wypadek śmierci, za pomocą której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem. Pozwala w dość precyzyjny sposób wpłynąć spadkodawcy na to, kto oraz w jaki sposób będzie po nim dziedziczył. Prawo do sporządzenia
Zobacz więcej
licznik samochodowy
Zaniżanie rzeczywistego przebiegu auta często określane jako cofanie czy też kręcenie licznika jest poważnym problemem na rynku aut używanych, szczególnie popularnych w Polsce. Ostatnie zmiany w prawie drogowym i kodeksie karnym nakładają surową sankcję za ten proceder – nawet do 5 lat pozbawienia wolności.   Procedura kontroli drogowych po nowemu Wraz z nowym rokiem zmieniła się procedura kontroli drogowych – § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego nakłada na kontrolujących obowiązek sprawdzenia stanu drogomierza i niezwłoczne przekazanie danych do centralnej ewidencji pojazdów. Funkcjonariusze nie mają obowiązku weryfikacji licznika gdy prowadzą zorganizowane działania kontrolne mające
Zobacz więcej
zachowek
Masz nieuregulowane sprawy spadkowe? Twój bliski nie uwzględnił Cię w testamencie?  Komu przysługuje roszczenie zachowek? Zastanawiasz się czy warto ubiegać się o należny zachowek? Oczywiście, że tak, spadkobierca ma obowiązek zapłaty osobie uprawnionej sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia. Czym jest zachowek? Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy pominiętych w testamencie. Prawo do ubiegania się o zachowek powstaje  wraz z chwilą śmierci spadkodawcy. Egzekwować prawo do zachowku można przez pisemną ugodę, dotyczącą zapłaty sumy pieniężnej, przez podmiot zobowiązany do zachowku na rzecz podmiotu uprawnionego lub przez pozew o zachowek
Zobacz więcej
alimenty ma rzecz dziecka
Obowiązek alimentacyjny określony jest jako obowiązek dostarczania  najbliższym środków utrzymania a także (w miarę potrzeby) środków wychowania (art. 128 k.r.o.). Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci – na którym skupimy się w tym artykule – uszczegółowiony jest w art. 133 k.r.o.   Przesłanki obowiązku alimentacyjnego Stosownie do art. 133 § 1 k.r.o. podstawową przesłanką alimentacji dziecka jest niezdolność do samodzielnego utrzymania się – występująca, co do zasady, od narodzin dziecka do momentu finansowego usamodzielnienia się. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nic nie zmienia. Najczęściej zdarza się, że dziecko osiąga samodzielność po zakończeniu szkoły / po ukończeniu studiów i podjęciu pracy zawodowej. Trzeba pamiętać, że świadczenie
Zobacz więcej