Radca prawny czy doradca prawny?

Radca prawny czy doradca prawny?

Radca prawny a Doradca prawny? Różnice.

Zawód zaufania publicznego

Zamierzasz skorzystać pomocy prawnika? Masz wątpliwości, czy skorzystać z pomocy radcy prawnego czy doradcy prawnego? Czym różnią się te dwa zawody? Czy dla Klienta ma to znaczenie? Oczywiście, że ma – i to ogromne. Zanim zdecydujesz się na wybór prawnika, który zajmie się Twoją sprawą, przeczytaj ten wpis.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Kompleksowa pomoc prawna

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej – udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu w charakterze pełnomocnika przed urzędami i sądami, w tym także w charakterze obrońcy w sprawach karnych. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną. Radcowie mogą więc świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom, jednostkom administracji rządowej i samorządowej, organizacjom pozarządowym (fundacjom i stowarzyszeniom).

Etyka zawodowa

Radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej; posiadają własny kodeks etyczny. Kodeksu Etyki Radcy Prawnego reguluje podstawowe wartości zawodu, wskazuje na niezależność radcy prawnego i konieczność unikania konfliktu interesów, obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, obowiązek lojalności wobec Klientów. Za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu radcowie prawni odpowiadają dyscyplinarnie

Radcą prawnym może zostać ten, kto ukończył studia prawnicze, odbył 3 – letnią aplikację radcowską a następnie zdał egzamin radcowski i złożył ślubowanie. Aby zostać wpisanym na listę radców prawnych trzeba być osobą o nieskazitelnym charakterze i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Poza tym radca prawny ma obowiązek ciągłego doskonalenia się – aktualizowania swojej wiedzy i dokształcania się.

Każdy radca prawny jest członkiem samorządu zawodowego. Przynależność do samorządu radcowskiego jest obowiązkowa, co oznacza, że niedopuszczalnym jest wykonywanie zawodu radcy prawnego poza samorządem.

Radcowie prawni obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.

Ubezpieczenie

Każdy radca prawny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, powstałych w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego.

Tymczasem zawód doradcy prawnego nie jest w żaden sposób uregulowany. Doradcy – w przeciwieństwie do radców prawnych – nie są zrzeszeni w prawniczym samorządzie. W związku z tym, że taki samorząd nie istnieje, doradcy prawni nie podlegają żadnej kontroli ze strony organów samorządowych. Co za tym idzie, takiego prawnika nie obowiązują zasady etyki zawodowej i nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie ciąży na nim obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które zabezpieczałoby jego Klientów przed błędami i uchybieniami, które mogłyby się pojawi w związku ze świadczoną pomocą prawną. Doradcy nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonywanie zawodu doradcy prawnego nie wymaga ukończenia aplikacji, czy też zdania państwowego egzaminu zawodowego. Doradcą prawnym może zostać więc absolwent prawa. Doradca prawy – w przeciwieństwie do radcy prawne go – nie ma obowiązku ciągłego dokształcania się.

Musisz wiedzieć, że doradca prawny nie zapewni Ci kompleksowej pomocy prawnej. Jedynie osoby wykonujące zawód radcy prawnego i adwokata posiadają uprawnienia do występowania jako profesjonalni pełnomocnicy w postępowaniu cywilnym lub obrońcy w postępowaniu karnym. Powyższego uprawnienia nie posiadają – z jednym wyjątkiem – doradcy prawni. Doradca może reprezentować Klienta w sądzie cywilnym jedynie w sytuacji, kiedy z Klientem ma podpisaną stałą umowę na zarządzanie jego majątkiem.

 

Radca prawny

Różnice

Doradca prawny

 

Zawód zaufania publicznego

Ustawa regulująca wykonywanie zawodu

 

Przynależność do samorządu prawniczego

Kodeks etyki zawodowej

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Konieczność odbycia aplikacji i złożenia państwowego egzaminu

Możliwość świadczenia porad prawnych, sporządzania pism procesowych i opinii prawnych

Możliwość zastępowania Klientów w sądach – w sprawach cywilnych i karnych

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Obowiązek doskonalenia zawodowego

 

Autor: r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły